Aandacht en tijd

Aangifte van overlijden

Als er iemand is overleden doet een nabestaande of de uitvaartondernemer hiervan aangifte in de gemeente waar die persoon is overleden. De naam van de persoon die aangifte doet, komt op de akte van overlijden te staan. 

De aangifte moet vóór de uitvaart en bijna altijd binnen 6 werkdagen na het overlijden gedaan zijn. 

De gemeente verwerkt het overlijden in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Als de overledene niet in die gemeente staat ingeschreven, wordt dit doorgegeven aan de gemeente waar hij of zij wél staat ingeschreven.

U krijgt een uittreksel van de akte van overlijden en een verlof tot begraven/cremeren. Deze laatste akte geeft toestemming voor de uitvaart..

Wie mag aangifte doen?

Een ieder die ‘uit eigen wetenschap’ kennis draagt van het overlijden, is bevoegd om daarvan aangifte te doen. ‘Uit eigen wetenschap’ betekend dat iemand op basis van eigen informatie heeft geconcludeerd dat een ander is overleden, bijvoorbeeld omdat hij de overledene zelf heeft gezien.

Meestal doe ik, als uitvaartverzorger, dit voor nabestaanden, maar sommige nabestaanden willen dit zelf doen. Als één van de nabestaanden er symbolische waarde aan hecht, kan die persoon zelf de aangifte doen. Tevens wordt de naam van diegene die de aangifte doet vermeld op de overlijdensakte. Voor nabestaanden is het soms een stap in het rouwproces om zelf de aangifte te doen.

Wat is er nodig bij aangifte van overlijden?

Om aangifte van overlijden te kunnen doen zijn een aantal dingen nodig.. Tot slot zal de aangever gevraagd worden naar zijn/haar relatie met de overledene.

 • Geldig legitimatiebewijs van de aangever, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs;
 • Verklaring van overlijden (A-formulier, doktersverklaring) en een CBS-verklaring (B-enveloppe, doodsoorzaakverklaring) van de arts in gesloten envelop;
 • Eventueel een trouwboekje van de overledene. Als er een trouwboekje is kunnen gegevens hiermee worden geverifieerd. De overlijdensdatum kan indien gewenst in het trouwboekje worden gezet.

Er zijn bij bijzondere omstandigheden nog een aantal formulieren nodig:

 • Als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een verklaring van de officier van justitie.

       De voorwaarden om uitstel van een begrafenis of crematie aan te vragen zijn:
       Het gaat om bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld:

  • familieleden moeten uit het buitenland komen;
  • vanwege een misdrijf moet er onderzoek worden gedaan op het lichaam;
  • de moeder van een levenloos geboren (of kort na de geboorte gestorven) kind verkeert in slechte lichamelijke toestand;
  • de dokter geeft een verklaring van geen bezwaar af.

 • Bij een niet-natuurlijke oorzaak van overlijden: verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts) en een verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie).
 • Iemand in het buitenland begraven of cremeren: een kistverklaring met een medical statement.
 • Een overledene binnen 36 uur of na 6 werkdagen begraven of cremeren: een verzoek met een verklaring van geen bezwaar van de GGD, binnen 36 uur samen met een verklaring van de officier van justitie.
 • Lichaam ter beschikking wil stellen aan de wetenschap: een wilsbeschikking.
 • Wanneer de overledene niet in Nederland geregistreerd staat of het BSN-nummer niet bekend is: een geldig identiteitsbewijs van de overledene.
 • De datum van overlijden is niet bekend (lijkvinding): een proces-verbaal van de politie.

Wat geeft de gemeente aan u na aangifte van overlijden?

De gemeente geeft de volgende documenten aan de aangever:

 • Het verlof tot begraven/cremeren. Een document voor toestemming voor de uitvaart Indien er een aanvraag voor de wetenschap wordt gedaan dan krijgt u een ‘verlof tot ontleding’.
 • Een uittreksel uit de akte van overlijden. Dit document is soms nodig voor de notaris, verzekeringen op te zeggen enz.

Welke instanties krijgen automatisch bericht van de gemeente?

De gemeente informeert automatisch diverse instanties, zoals:

 • Belastingdienst
 • Grote pensioenfondsen
 • Ziektekostenverzekeraars
 

Uitkeringen:

 • De Sociale Verzekeringsbank. Op svb.nl/nl/er-is-iemand-overleden kunt u nagaan wat de gevolgen zijn voor de pensioenen en uitkeringen die de SVB betaalt (AOW, Anw en kinderbijslag).
 • Rijksdienst Wegverkeer
 • UWV (WW, Ziektewet, WAZ, WIA, WAO, Wajong)
 
 

Bijzonder overlijden

De gemeente geeft ook in bijzondere gevallen een akte van overlijden uit, bijvoorbeeld bij een kind dat levenloos is geboren of een kind dat kort na de geboorte is overleden. 

Bij een overlijden in het buitenland dient de buitenlandse akte van overlijden geregistreerd te worden. Dat doet u bij de gemeente in Nederland waar de overledene staat ingeschreven. U maakt daarvoor een afspraak voor Buitenlandse documenten registreren in het Basisregister Personen (BRP).

Is iemand in het buitenland overleden en was de overledene ingeschreven in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI)? Dan kunt u het overlijden doorgeven aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Wilt u een overledene naar het buitenland vervoeren? Lees meer op de pagina repatriëring hierover.

Hieronder nog enkele vragen en antwoorden m.b.t. aangifte van overlijden.

Wat is de termijn waarbinnen aangifte van overlijden moet worden gedaan?

In het burgerlijk wetboek is vastgesteld waarbinnen aangifte moet worden gedaan. Die verwijst naar de termijn van lijkbezorging, zoals die is opgenomen in de Wet op de lijkbezorging, niet eerder dan 36 uur na overlijden en niet later dan de zesde werkdag na het overlijden.

Wordt een bank automatisch op de hoogte gesteld na een overlijden?

Nee, een bank wordt niet automatisch op de hoogte gesteld na een overlijden. De rekeningen worden pas geblokkeerd wanneer een erfgenaam de bank op de hoogte stelt van het overlijden.

.
Wat zijn de kosten voor een aangifte van overlijden?

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden.  Een afschrift of een uittreksel kost € 14,30. Het verlof wordt gratis toegekend.

Wat staat er in de overlijdensakte?

In de overlijdensakte staat informatie over de overledene, namelijk;

 • naam en adres overleden persoon;
 • datum, tijd en plaats van het overlijden;
 • de geboortedatum en geboorteplaats;
 • gegevens van de aangever van het overlijden.
Waar is de overlijdensakte voor nodig?

Het uittreksel van de akte van overlijden is nodig voor o.a.:

 • het verstrekken van een kopie van het testament;
 • opzeggen van de huur;
 • het aanvragen van pensioen voor de nabestaanden;
 • het afhandelen van financiële belangen van de overledene;
 • voor het aangaan van een nieuw huwelijk of partnerschap (door de weduwe of weduwnaar)
 • het aanvragen van een uitkering van een levensverzekering, zoals een overlijdensrisicopolis.
Even voorstellen

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de vele mogelijkheden om een uitvaart invulling te geven gerust contact op. Een voorgesprek (kennismakingsgesprek) is altijd gratis en vrijblijvend. Bel 06-43877077, app of mail naar info@estia-uitvaarten.nl

Francine Oldenhuizing

Uitvaartwensen boekje aanvragen bij Estia

Vraag gratis "Mijn uitvaart wensenboekje" aan.

Bewaar “Mijn uitvaartwensen boekje” bij uw belangrijke papieren of zorg dat het digitaal beschikbaar is voor uw nabestaanden. 

Vraag hier nog de gegevens van Estia Uitvaarten aan.

Binnen enkele seconden heeft u deze contactgegevens om digitaal te bewaren of om uit te printen en bij uw papieren toe te voegen.